Siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženieris

Vidējais vērtējums:
Profesijas kods
2144 43
Alga no
Siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženieris veic siltumenerģijas ražošanas, sadales un izmantošanas uzņēmuma siltumenerģētisko un siltumtehnisko iekārtu (termoelektrostaciju un katlu māju, katlu agregātu, rūpniecisko krāšņu, žāvētavu, siltummaiņu, individuālo siltummezglu, siltumtrašu, tvertņu, kompresoru, saldētavu) izvēli, projektēšanu, uzstādīšanu; veic un uzrauga tehnoloģiskos mērījumus un procesu automātisko vadību; sastāda siltuma bilances; nosaka kaitīgo izmešu daudzumu, kurināmā sastāvu un patēriņu; vada siltumenerģētisko objektu montāžu, pārbūvi, modernizācijas un pārbaudes darbus; izstrādā siltumenerģētisko un siltumtehnisko projektu tehniski ekonomiskos pamatojumus un dokumentāciju; izstrādā siltumenerģētisko iekārtu ekspluatācijas, apkopes un remontdarbu izmaksu tāmes; izvērtē nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību. Siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženieris strādā kā atbildīgais inženieris vai struktūrvienības vadītājs uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar siltumenerģijas ražošanu, sadali, pārvadi un izmantošanu.